VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EYERIM S.R.O.


Článok I.
Úvodné ustanovenia
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP ") obchodnej spoločnosti eyerim s.r.o., so sídlom Brezová 2055/22, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, IČO: 47 970 006, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 36601/V (ďalej len "Predávajúci "), upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi Predávajúcim a spotrebiteľom prostredníctvom elektronického objednávkového formulára Predávajúceho (ďalej len "Zmluva ") a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Na účely týchto VOP je spotrebiteľom kupujúci, ktorý je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len "Spotrebiteľ "). Internetový obchod je Predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.eyerim.sk (ďalej len "Webstránka "). Spotrebiteľ prostredníctvom Webstránky nakupuje tovar priamo od Predávajúceho.
 1. Tieto VOP sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
 1. Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Zmluva, ktorej súčasťou sú tieto VOP, sa považuje za písomnú zmluvu.


Článok II.
Registrácia
 1. Kúpu tovaru z Webstránky Predávajúceho môže Spotrebiteľ vykonať ako registrovaný alebo neregistrovaný užívateľ. Výhodou registrácie je, že Spotrebiteľ nemusí pri každej objednávke opakovane zadávať svoje osobné údaje a adresu na doručovanie. Registrácia Spotrebiteľa je bezplatná.
 1. Registrovať sa môže len fyzická osoba, ktorá je v čase vytvárania objednávky staršia ako 16 rokov.
 1. Spotrebiteľ sa môže registrovať prostredníctvom registračného formulára na Webstránke (ďalej len "Registračný formulár "). Spotrebiteľ je povinný v Registračnom formulári riadne vyplniť všetky Predávajúcim požadované údaje, a to v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa na doručovanie objednaného tovaru a vytvoriť si prihlasovacie heslo do svojho užívateľského účtu. Informácie zadané Spotrebiteľom v Registračnom formulári musia byť pravdivé, úplné a aktuálne. V prípade, ak sa údaje Spotrebiteľa zmenia, bude mať Spotrebiteľ možnosť zmenu svojich údajov kedykoľvek vykonať na webovej stránke: https://eyerim.sk/customer/edit/. Zmenu e-mailovej adresy však môže Spotrebiteľ vykonať len formou kontaktovania Predávajúceho so žiadosťou o zmenu pôvodnej e-mailovej adresy na novú. Zmenu údajov Spotrebiteľa, zadaných pri vypĺňaní Registračného formulára, nie je možné uplatniť na objednávky, ktoré už Predávajúci odoslal na doručenie Spotrebiteľovi alebo Spotrebiteľa o možnosti vyzdvihnutia tovaru upovedomil. Zmena údajov Spotrebiteľa bude v takomto prípade účinná až pri zadávaní ďalšej objednávky Spotrebiteľom.
 1. Spotrebiteľ má právo kedykoľvek písomne požiadať Predávajúceho o zrušenie registrácie zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu Predávajúceho: [email protected] a Predávajúci sa zaväzuje tejto žiadosti Spotrebiteľa vyhovieť najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa prijatia žiadosti, registráciu zrušiť a písomne upovedomiť Spotrebiteľa zaslaním informácie na jeho e-mailovú adresu.
 1. Prístup k užívateľskému účtu Spotrebiteľa je zabezpečený užívateľským menom a heslom, o ktorých sa týmto Spotrebiteľ zaväzuje zachovávať mlčanlivosť a chrániť ich pred použitím alebo zneužitím akýmikoľvek tretími osobami.
 1. Potvrdením registrácie Spotrebiteľ vyhlasuje pravdivosť, úplnosť a správnosť všetkých údajov, uvedených v Registračnom formulári podľa článku II. bod 3. VOP Predávajúci má právo overiť si akékoľvek a všetky údaje, ktoré Spotrebiteľ uvedie v Registračnom formulári. Ak Predávajúci zistí, že Spotrebiteľom zadané údaje v Registračnom formulári sú nesprávne, neaktuálne, neexistujúce alebo klamlivé, prípadne, že Spotrebiteľ svoj účet nevyužíva po dobu viac ako 24 (dvadsaťštyri) mesiacov alebo poruší svoje povinnosti alebo práva Predávajúceho zo Zmluvy, Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať deaktiváciu užívateľského účtu Spotrebiteľa. O deaktivácií užívateľského účtu a o jej dôvode je Predávajúci povinný písomne informovať Spotrebiteľa zaslaním e-mailu.

Článok III.
Objednanie tovaru a uzatvorenie zmluvy
 1. Pri výbere tovaru Predávajúci informuje Spotrebiteľa na svojej Webstránke o materiáli, prípadne o zložení konkrétneho tovaru. Predávajúci odporúča Spotrebiteľovi pred zadaním objednávky preskúmať materiál, prípadne zloženie tovaru, ktorý má byť predmetom objednávky, aby sa tak predišlo zdravotným komplikáciám, najmä alergickým reakciám Spotrebiteľa na daný tovar.
 1. Ak je predmetom objednávky tovar, ktorého súčasťou je aj Osobitný tovar (napr. okuliarový rám s dioptrickými šošovkami s hodnotou dioptrie), Spotrebiteľ má možnosť pri výbere jednoohniskových šošoviek vyplniť údaje zo svojho lekárskeho predpisu alebo nahrať fotografiu lekárskeho predpisu na Webstránku Predávajúceho. Po nahratí fotografie lekárskeho predpisu Predávajúci vyplní za Spotrebiteľa potrebné údaje z lekárskeho predpisu.
 1. V prípade, ak je Spotrebiteľ registrovaným užívateľom a objednávku chce vykonať prostredníctvom užívateľského účtu, je potrebné, aby sa prihlásil do svojho užívateľského účtu.
 1. Po výbere tovaru na Webstránke a potvrdení svojho výberu stlačením tlačidla "Vložiť do košíka" bude Spotrebiteľ presmerovaný do objednávkového formulára (ďalej len "Objednávkový formulár "). Pre účel vyplnenia Objednávkového formulára je Spotrebiteľ povinný zadať svoju platnú e-mailovú adresu. Po zadaní e-mailovej adresy stlačením tlačidla "Pokračovať" je Spotrebiteľ presmerovaný na výber spôsobu doručenia tovaru (výber dopravy) a výber platobnej metódy. Po zvolení požadovaných údajov a stlačení tlačidla "Pokračovať na posledný krok" je Spotrebiteľ presmerovaný na formulár, do ktorého zadá všetky požadované osobné údaje, dodacie údaje, prípadne aj fakturačné údaje. Po zadaní všetkých požadovaných údajov je Spotrebiteľovi daná možnosť skontrolovať súhrn svojej objednávky a prípadne upraviť údaje v rámci Objednávkového formulára. Pred záväzným odoslaním objednávky Spotrebiteľ vyjadrí súhlas s ustanoveniami týchto VOP a oboznámi sa so zásadami spracúvania osobných údajov. Objednávka sa považuje za odoslanú až stačením tlačidla "Potvrdiť a zaplatiť". Takto odoslaná objednávka sa považuje za záväznú.
 1. Po odoslaní objednávky Predávajúci doručí Spotrebiteľovi, na ním zadanú e-mailovú adresu, potvrdenie o prijatí objednávky. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany Predávajúceho ešte neznamená uzavretie Zmluvy medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany Predávajúceho a Zmluva medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie Zmluvy zo strany Predávajúceho vo forme e-mailového potvrdenia zaslaného Spotrebiteľovi, ktorým ho Predávajúci informuje o tom, že ním objednaný tovar je pripravený na vyzdvihnutie, resp. že bol takýto tovar odoslaný na doručenie Spotrebiteľovi.
 1. Náklady, ktoré Spotrebiteľovi vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku (napríklad telefón alebo internet) pre uskutočnenie objednávky, si hradí Spotrebiteľ sám, pričom tieto sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Spotrebiteľ používa.
 1. Objednávku ako aj Zmluvu, Predávajúci archivuje najmenej po dobu 10 (desiatich) rokov, najdlhšie však po dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia. Objednávka ani Zmluva nikdy nebudú sprístupnené nezúčastneným tretím stranám (okrem zamestnancov a subdodávateľov Predávajúceho v potrebnom rozsahu alebo ak Predávajúcemu vyplýva povinnosť zverejniť tieto dokumenty z príslušných právnych predpisov). V prípade potreby, Predávajúci sprístupní Spotrebiteľovi Zmluvu na jeho žiadosť.
 1. Spotrebiteľ je oprávnený kúpiť len také množstvo tovaru, ktoré zodpovedá bežnej potrebe. Tovar kúpený prostredníctvom Webstránky Predávajúceho nie je určený na ďalší predaj. Ak si Spotrebiteľ objedná alebo kúpi také množstvo tovarov, ktoré nezodpovedá bežnej potrebe, alebo podľa jemu dostupných informácií Predávajúci usúdi, že Spotrebiteľom objednaný tovar bude použitý na ďalší predaj, Predávajúci má právo objednávku Spotrebiteľa zrušiť, prípadne, ak už došlo k uzatvoreniu Zmluvy, Predávajúci má právo od Zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od Zmluvy Predávajúcim si Spotrebiteľ a Predávajúci vrátia všetky vzájomne poskytnuté plnenia.

Článok IV.
Cena tovaru a zľavy
 1. Kúpna cena tovaru je uvedená na Webstránke ako konečná kúpna cena za tovar, t. j. cena tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v zákonom ustanovenej sadzbe a iných prípadných daní a poplatkov, pričom táto cena nezahŕňa cenu za doručenie tovaru, poplatky za platbu na dobierku, poplatky prevádzkovateľa platobnej brány a iné poplatky, ktoré budú Spotrebiteľovi osobitne oznámené pri vypĺňaní Objednávkového formulára, avšak ešte pred záväzným odoslaním objednávky Predávajúcemu.
 1. Odoslaním objednávky Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že podmienkou dodania tovaru je zaplatenie kúpnej ceny, prípadne iných poplatkov, ktorých konečná suma bude Spotrebiteľovi oznámená pred odoslaním objednávky.
 1. V prípade pochybností o výške ceny tovaru, Predávajúci žiada Spotrebiteľa, aby ho bezodkladne kontaktoval a Predávajúci Spotrebiteľovi správnosť ceny potvrdí. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v zmysle podmienok uvedených v týchto VOP (článok VII.).
 1. Všetky akcie a zľavy na tovare Predávajúceho sú platné, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné kombinovať (t.j. nie je možné uplatniť dve alebo viac zliav na jeden tovar a/alebo objednávku). Na akciu alebo zľavu sa môžu uplatniť dodatočné podmienky (napr. dĺžka platnosti stanovená Predávajúcim), ktoré môžu byť Spotrebiteľovi Predávajúcim komunikované osobitne, či už v rámci marketingovej komunikácie týkajúcej sa takejto akcie alebo zľavy alebo inak, a tieto dodatočné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto VOP, pričom v prípade, ak je rozpor medzi týmito VOP a takýmito dodatočnými podmienkami, prednosť majú podmienky uvedené v osobitných podmienkach akcie alebo zľavy. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, v prípade, ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, alebo vráti tovar zakúpený v akciovej cene, so zľavou alebo s využitím akéhokoľvek kupónu, takúto akciu, zľavu alebo kupón nie je možné použiť na zakúpenie ďalšieho tovaru, ak už Predávajúci akciu alebo zľavu neposkytuje alebo ak platnosť kupónu vypršala.
 1. Predávajúci je povinný uviesť predchádzajúcu cenu tovaru v každom oznámení o znížení ceny tovaru. Predchádzajúca cena tovaru je najnižšia cena, za ktorú Predávajúci tovar predal alebo poskytol:
 1. v lehote nie kratšej ako 30 dní pred znížením ceny tovaru, alebo
 1. od začiatku predaja, ak Predávajúci predal tovar v období kratšom ako 30 dní pred znížením ceny.
 1. Pri postupnom znižovaní ceny tovaru môže Predávajúci ako predchádzajúcu cenu tovaru uviesť pôvodnú cenu tovaru pred znížením ceny tovaru bez ohľadu na čas predaja.


Článok V.
Platobné podmienky
 1. Cena tovaru, ako aj akékoľvek náklady súvisiace so Spotrebiteľom zvoleným spôsobom platby alebo doručenia, môže Spotrebiteľ na základe vlastného rozhodnutia uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:
 1. bezhotovostne platbou kartou, alebo prostredníctvom platobnej brány: Trustpay, Google Pay, Apple Pay, GP Web Pay,
 1. v hotovosti pri prevzatí tovaru na Spotrebiteľom určenom mieste (platba na dobierku). Platba na dobierku nie je možná v prípade objednávky, ktorej predmetom je aj Osobitný tovar.
 1. Kúpna cena je splatná:
 1. odoslaním objednávky v prípade, ak si Spotrebiteľ zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny bezhotovostnú úhradu podľa článku V. bod 1 písm. a) VOP, pričom povinnosť Spotrebiteľa uhradiť kúpnu cenu je splnená momentom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho, alebo
 1. pri prevzatí tovaru v prípade, ak si Spotrebiteľ zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny hotovostnú úhradu podľa článku V. bod 1 písm. b) VOP.
 1. Faktúra za tovar bude vystavená až potom, ako Spotrebiteľ uhradí kúpnu cenu tovaru a bude mu doručená e-mailom najneskôr do 48 (štyridsaťosem) hodín po doručení tovaru. Ak si Spotrebiteľ zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny možnosť uvedenú v článku V. bod 1 písm. a) VOP, faktúra mu bude doručená v prílohe e-mailu, ktorým Predávajúci potvrdí Spotrebiteľovi odoslanie jeho objednávky na doručenie, alebo mu oznámi možnosť vyzdvihnutia tovaru. Spotrebiteľ týmto vyslovuje svoj súhlas so zasielaním faktúry výlučne v elektronickej podobe, prostredníctvom e-mailu.
 1. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, cena za využitie služby "Platba na dobierku" (podľa článku V. bod 1 písm. b) VOP) nie je zahrnutá v cene tovaru a bude spoplatnená sumou vo výške, ktorá bude Spotrebiteľovi oznámená po zvolení možnosti "Platba na dobierku " pri vypĺňaní Objednávkového formulára. Cena za "Platbu na dobierku " je cena za využitie platobnej metódy, nie poplatok za poštovné, či balné.
 1. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, Predávajúci faktúry bez DPH neposkytuje.


Článok VI.
Podmienky dodania tovaru
 1. Náklady na dodanie tovaru (poštovné) hradí Spotrebiteľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak nie je možné náklady na dodanie do zahraničia určiť vopred, náklady na dodanie do zahraničia budú vypočítané individuálne na základe hmotnosti tovaru.
 1. Predávajúci doručí Spotrebiteľovi tovar prostredníctvom spoločnosti určenej v Objednávkovom formulári (ďalej len "Doručovateľ "). Výška nákladov na doručenie sa Spotrebiteľovi zobrazí v Objednávkovom formulári pri výbere spôsobu doručenia. Na doručenie sa budú vzťahovať obchodné podmienky konkrétneho Doručovateľa, ktorého si zvolí Spotrebiteľ.
 1. Na Webstránke pri jednotlivých tovaroch Predávajúci uvádza orientačné termíny dodania, ktoré nie sú záväzné (tak ako je uvedené na Webstránke), avšak Predávajúci vykoná všetky potrebné úkony preto, aby bol tovar Spotrebiteľovi doručený v uvedených termínoch. Bez ohľadu na predchádzajúcu vetu, v prípade, že sa zmluvné strany nedohodli na konkrétnom termíne dodania, Predávajúci doručí Spotrebiteľovi tovar bezodkladne, avšak najneskôr v termíne do 30 (tridsať) dní. Lehota na dodanie tovaru začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude Spotrebiteľovi doručené potvrdenie jeho objednávky, nie však skôr, ako bude na účet Predávajúceho pripísaná kúpna cena v prípade, ak je táto uhrádzaná podľa článku V. bod 1 písm. a). Pri plnení objednávky Spotrebiteľa môžu nastať také skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na termín dodania Spotrebiteľom objednaného tovaru. O zmene termínu dodania a o novom predpokladanom termíne dodania objednaného tovaru, bude Predávajúci Spotrebiteľa bezodkladne e-mailom informovať, pričom Spotrebiteľove právo odstúpiť od Zmluvy v zmysle týchto VOP týmto nie je dotknuté. Súčasťou oznámenia Predávajúceho o novom termíne dodania tovaru je aj žiadosť Predávajúceho adresovaná Spotrebiteľovi na vyjadrenie, či Spotrebiteľ trvá na dodaní zadanej objednávky v novom termíne.
 1. Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar na adrese dodania, ktorú uviedol v objednávke v čase dohodnutom medzi Spotrebiteľom a Doručovateľom a za podmienok určených Doručovateľom.
 1. Ak pri prvom pokuse doručenia Spotrebiteľ neprevezme od Doručovateľa tovar z akéhokoľvek dôvodu, napriek tomu, že Doručovateľ postupoval podľa článku VI. bod 4 VOP, takýto tovar bude vrátený naspäť Predávajúcemu. Ak záujem Spotrebiteľa na doručení neprevzatého tovaru stále trvá, je oprávnený o tom písomne informovať Predávajúceho a požiadať ho o opätovné doručenie tovaru. Predávajúci odovzdá Doručovateľovi na doručenie tovar až po tom, ako sa takýto tovar vrátil naspäť Predávajúcemu. Ak Spotrebiteľ neprevezme tovar ani pri druhom pokuse doručenia od Doručovateľa, Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od takejto Zmluvy. V prípade záujmu Spotrebiteľa o zaslanie takéhoto tovaru je Spotrebiteľ oprávnený vytvoriť novú objednávku.
 1. Ak je tovar Spotrebiteľovi doručený v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš ľahká, Predávajúci žiada Spotrebiteľa, aby takýto tovar od Doručovateľa nepreberal a bezodkladne Predávajúcemu túto skutočnosť oznámil na telefónnom čísle +421 232 195 370 alebo e-mailom na [email protected].
 1. Spotrebiteľ má možnosť sledovať stav svojej objednávky na https://eyerim.sk/order-tracker/. Pre jej sledovanie je potrebné zadať číslo objednávky nachádzajúce sa v e-maily, ktorý Predávajúci doručil Spotrebiteľovi po dokončení objednávky na e-mailovú adresu Spotrebiteľa.
 1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím na mieste dodania, ktoré určil.
 1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Spotrebiteľa v okamihu, keď Spotrebiteľ prevezme tovar od Predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v okamihu, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Spotrebiteľ poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.


Článok VII.
Odstúpenie od zmluvy
 1. Spotrebiteľ má právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy (ak nie je v týchto VOP uvedené inak) až do uplynutia 30 (tridsať) dňovej lehoty, ktorá začína plynúť prevzatím tovaru. Lehota na odstúpenie od Zmluvy, môže byť v rámci niektorých promo akcií Predávajúcim predĺžená, o čom je Spotrebiteľ vždy vopred oboznámený. Pre účely tohto článku sa tovar považuje za prevzatý zo strany Spotrebiteľa: (i) ak Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo (ii) ak sa tovary objednané Spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo (iii) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu takéhoto tovaru Spotrebiteľom.Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy, teda aj pred samotným prevzatím tovaru.
 1. Právo odstúpiť od Zmluvy podľa článku VII. bod 1 VOP sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, vyrobený na mieru alebo určený osobitne pre konkrétnu jednu osobu. V takomto prípade Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od Zmluvy, ak nie je v týchto VOP uvedené inak (článok VII. bod 3. a 4. VOP).
 1. Tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa sa rozumie tovar, ktorý Predávajúci nemá bežne v ponuke e-shopu a Spotrebiteľ sám požiada Predávajúceho o úpravu bežne ponúkaného tovaru či zmenu jeho parametrov alebo vlastností.
 1. Tovarom vyrobeným na mieru sa rozumie tovar, ktorý Predávajúci vyrába vyslovene podľa požiadavky Spotrebiteľa (napr. dioptrické šošovky s hodnotou dioptrie, dioptrické šošovky s hodnotou dioptrie spolu s povrchovou úpravou šošoviek v podobe ochrany proti modrému svetlu, v podobe tvrdeného skla, dioptrické šošovky s hodnotou dioptrie so slnečnými dioptriami, s fotochromatickými šošovkami alebo polarizačnými šošovkami).
 1. Tovarom určeným osobitne pre konkrétnu osobu sa rozumie tovar, ktorý je prispôsobený konkrétnemu Spotrebiteľovi.

(Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre konkrétnu jednu osobu ďalej v týchto VOP len "Osobitný tovar ").
 1. Tovar s povrchovou úpravou (napr. šošovky) v podobe ochrany proti modrému svetlu, v podobe tvrdeného skla, tovar so slnečnými šošovkami, fotochromatickými šošovkami a polarizačnými šošovkami avšak bez súčasnej úpravy dioptrie šošovky sa nepovažuje za Osobitný tovar a Spotrebiteľ má právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy až do uplynutia 30 (tridsať) dňovej lehoty, ktorá začína plynúť prevzatím tovaru v zmysle článku VII bod 1 VOP. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy, teda aj pred samotným prevzatím tovaru.
 1. Tovar uvedený v sekcií "Kohe by eyerim" a "OiO by eyerim" sa pre účely týchto VOP nepovažuje za Osobitný tovar (aj v prípade, ak by spĺňal definíciu Osobitného tovaru podľa článku VII. bod 2 VOP). Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy až do uplynutia 30 (tridsať) dňovej lehoty, ktorá začína plynúť prevzatím tovaru- v zmysle článku VII bod 1 VOP. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy, teda aj pred samotným prevzatím tovaru.
 1. Tovar v podobe dioptrického okuliarového rámu sa nepovažuje za Osobitný tovar.
 1. Pri prvom nákupe jedného páru dioptrických skiel typu "eyerim vision " s hodnotou dioptrií odlišnou ako 0, ktorý sa považuje za Osobitný tovar (nulové dioptrie sa nepovažujú za Osobitný tovar), poskytuje Predávajúci Spotrebiteľovi špeciálnu možnosť od Zmluvy uzatvorenej výlučne prostredníctvom Webstránky odstúpiť v lehote a spôsobom uvedeným v článku VII bod 1 a bod 7 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ v rámci takejto Zmluvy zakúpil viac ako jeden pár dioptrických skiel typu "eyerim vision " (napríklad 2 okuliare s dioptrickými sklami typu "eyerim vision ") možnosť odstúpenia od Zmluvy sa vzťahuje iba na jeden najlacnejší pár dioptrických skiel typu "eyerim vision ". V prípade odstúpenia od Zmluvy bude Kúpna cena najlacnejšieho páru dioptrických skiel typu "eyerim vision " Spotrebiteľovi vrátená spôsobom uvedeným v článku VII bod 17 a nasl. týchto VOP.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa vyššie uvedená špeciálna možnosť odstúpenia od Zmluvy na sklá typu "Essilor premium " nevzťahuje.
 1. Právo odstúpiť od Zmluvy môže Spotrebiteľ u Predávajúceho uplatniť listom, SMS správou na telefónnom čísle Predávajúceho, prípadne zápisom na inom trvanlivom nosiči, adresovaným na túto adresu https://www.eyerim.sk/help/contact/ alebo e-mailom na [email protected], pričom Spotrebiteľ môže využiť online formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je sprístupnený tu: https://eyerim.sk/return-order/. Predávajúci je povinný bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení od Zmluvy vydať Spotrebiteľovi potvrdenie o jeho prijatí na trvanlivom nosiči, ak Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od Zmluvy. Po vyplnení a zaslaní online formulára na odstúpenie od Zmluvy, Spotrebiteľ obdrží prostredníctvom e-mailu od Predávajúceho informácie o vrátení tovaru a osobitné heslo na účely vrátenia tovaru prostredníctvom niektorého z podacích miest spoločnosti Packeta. Po obdržaní všetkých informácií podľa prechádzajúcej vety, Spotrebiteľ tovar riadne zabalí a v lehote podľa článku VII bod 8 VOP, prinesie tento tovar spolu s osobitným heslom na ktorékoľvek podacie miesto spoločnosti Packeta. Náklady na vrátenie tovaru postupom podľa predchádzajúcej vety znáša v plnom rozsahu Predávajúci. V prípade, že Spotrebiteľ nemá záujem vrátiť tovar prostredníctvom podacieho miesta spoločnosti Packeta, tovar v lehote podľa článku VII bod 8 VOP vráti Predávajúcemu iným zvoleným spôsob na adresu: Diaľničná cesta 5, Hala D, gate 26, 903 01 Senec, Slovensko. V takomto prípade však znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu v plnom rozsahu Spotrebiteľ. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa článku VII. bod 1 VOP. Pri odstúpení od Zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorej súčasťou je aj Osobitný tovar, je Spotrebiteľ povinný vykonať výber z možností uvedených na webstránke: https://eyerim.sk/return-order/.
 1. Najneskôr do 14 (štrnásť) dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy je Spotrebiteľ povinný zaslať tovar späť Predávajúcemu niektorým zo spôsobov uvedených v článku VII bod 7 VOP. Lehota podľa predchádzajúcej vety je dodržaná, ak bol najneskôr v 14. (štrnásty) deň lehoty tovar odovzdaný na prepravu.
 1. V prípade odstúpenia od Zmluvy, ktorej predmetom je aj Osobitný tovar (napr. dioptrické šošovky s hodnotou dioptrie a dioptrický okuliarový rám) je Spotrebiteľ povinný v lehote podľa článku VII. bod 1 vrátiť Predávajúcemu tovar ako celok, za účelom, aby Predávajúci zabezpečil odborné odstránenie Osobitného tovaru od ostatného tovaru (t.j. napríklad dioptrické šošovky s hodnotou dioptrie od dioptrického okuliarového rámu). Spotrebiteľ nesmie odstrániť z tovaru, ktorý je predmetom odstúpenia, Osobitný tovar sám ani prostredníctvom tretej osoby. Ak Spotrebiteľ poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety a takýmto svojim konaním spôsobí Predávajúcemu škodu (napr. poškodí dioptrický okuliarový rám), je zodpovedný za takúto škodu, ktorá Predávajúcemu vznikla znížením hodnoty poškodeného tovaru.
 1. V zmysle § 7 ods. 6 písm. e) zákona č. 102/2014 Z. z., Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je tovar dodaný v uzavretom obale, a ktorý Spotrebiteľ z tohto obalu vyňal alebo obal inak porušil. Takýto tovar nie je možné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov. Odstúpiť od zmluvy možno iba v prípade neporušených, nerozbalených originálnych balení kontaktných šošoviek, roztokov, očných kvapiek a ďalšieho dioptrického sortimentu, ktorý môže podliehať hygienickým normám. Nemožnosť odstúpenia od Zmluvy nevylučuje právo Spotrebiteľa takýto tovar v prípade vád reklamovať.
 1. V prípade odstúpenia od Zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorého súčasťou je aj Osobitný tovar, sa postupuje podľa výberu, ktorý Spotrebiteľ zrealizuje pri zasielaní tovaru naspäť Predávajúcemu na webovej stránke: https://eyerim.sk/return-order/, kde Spotrebiteľ zadá svoju e-mailovú adresu, číslo svojej objednávky a vyznačí jednu z nasledovných dvoch možností:
 1. Spotrebiteľ sa vzdáva svojho nároku na vrátenie Osobitného tovaru a súčasne sa vzdáva svojho nároku na vrátenie kúpnej ceny za takýto tovar a súhlasí s likvidáciou tovaru, vykonanou Predávajúcim;
 1. Spotrebiteľ žiada Predávajúceho o vrátenie Osobitného tovaru späť Spotrebiteľovi a súhlasí so spoplatnením tejto služby v sume 4,00 (štyroch) EUR. Spotrebiteľ súhlasí s tým, že poplatok podľa predchádzajúcej vety bude odrátaný zo sumy kúpnej ceny za tovar, ktorý nie je Osobitným tovarom, a ktorý je Predávajúci povinný vrátiť Spotrebiteľovi podľa článku VII. bod 17. Predávajúci sa zaväzuje k odoslaniu Osobitného tovaru (napr. dioptrické šošovky s hodnotou dioptrie) Spotrebiteľovi na jeho náklady najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia Osobitného tovaru zo strany Spotrebiteľa Predávajúcemu. O odoslaní Osobitného tovaru Predávajúci informuje Spotrebiteľa e-mailom a zašle mu aj číslo na sledovanie tejto zásielky.
 1. V prípade podľa článku VII bod 11. písm. b) VOP je Spotrebiteľ tiež povinný prevziať Osobitný tovar, ktorý mu Predávajúci vráti; v prípade neprevzatia tovaru sa Osobitný tovar vráti späť Predávajúcemu, ktorý je oprávnený vykonať likvidáciu obsahu takejto zásielky ihneď po jej vrátení (bez akejkoľvek úložnej doby skladovania pred likvidáciou). Likvidáciou Osobitného tovaru zaniká nárok Spotrebiteľa na vrátenie takéhoto tovaru (bez nároku na vrátenie kúpnej ceny za Osobitný tovar).
 1. V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, predmetom ktorej je aj Osobitný tovar v čase, keď je takýto tovar už v procese výroby alebo už bol vyrobený (pričom o tejto skutočnosti Spotrebiteľa informuje Predávajúci e-mailom), je Spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy ako celku, ktorej predmetom je aj Osobitný tovar, len do uplynutia lehoty 2 (dvoch) pracovných dní, ktorá začína plynúť dňom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky Spotrebiteľovi. V takom prípade je Predávajúci povinný vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu tovaru ako celku, vrátane kúpnej ceny Osobitného tovaru.
 1. Po uplynutí lehoty 2 (dvoch) pracovných dní Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ako celku v zmysle článku VII. bod 13 VOP. V takomto prípade je Predávajúci povinný vrátiť Spotrebiteľovi vykonanú platbu len za tovar, ktorý nie je Osobitným tovarom (napr. v prípade ak sú predmetom objednávky dioptrický okuliarový rám s dioptrickými šošovkami s hodnotou dioptrie, Predávajúci vráti Spotrebiteľovi len platbu za okuliarový rám). Po doručení odstúpenia od Zmluvy Predávajúcemu, Predávajúci e-mailom vyzve Spotrebiteľa na vykonanie výberu podľa článku VII. bod 11. písm. a) alebo b). Pokiaľ Spotrebiteľ nevyberie jednu z možností podľa článku VII. bod 11. písm. a) alebo b) VOP do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Predávajúceho, postupuje sa podľa článku VII. bod 11. písm. a) VOP.
 1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade omeškania Predávajúceho s dodaním Osobitného tovaru v súlade s článkom VI ods. 3 VOP.
 1. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Za zaobchádzanie s tovarom nad rozsah uvedený v predchádzajúcej vete, sa bude (okrem iného) považovať vrátenie tovaru, ktorý (i) nie je v originálnom obale, (ii) je bez ochranného puzdra (ak bolo súčasťou dodávky), (iii) je bez príslušenstva, ktoré bolo súčasťou dodávky, (iv) z ktorého boli odstránené etikety alebo štítky, (v) z ktorého boli odstránené ochranné prvky (napr. nálepky na skle okuliarov), (vi) je bez návodu na použitie alebo iných priložených informácii. Predávajúci odporúča Spotrebiteľovi poistiť zásielku, ktorou bude tovar doručovať naspäť Predávajúcemu. V prípade, ak je predmetom Zmluvy aj Osobitný tovar, Spotrebiteľ nesmie sám alebo prostredníctvom tretej osoby odstraňovať z tovaru Osobitný tovar (napríklad dioptrické šošovky z rámu okuliarov), ale je povinný v prípade odstúpenia od Zmluvy vrátiť Predávajúcemu tovar ako celok (viď článok VII. bod 9 VOP). V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety je Spotrebiteľ zodpovedný za škodu, ktorú týmto svojim konaním spôsobil Predávajúcemu.
 1. Platby, ktoré od Spotrebiteľa na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou prijal Predávajúci, Spotrebiteľovi vráti do 14 (štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy, nie však skôr, ako Spotrebiteľ doručí tovar Predávajúcemu alebo preukáže, že tovar zaslal Predávajúcemu späť, pričom ak:
 1. Spotrebiteľ cenu tovaru uhradil bezhotovostne podľa článku V. bod 1 písm. a), kúpna cena mu bude vrátená na účet, z ktorého bola kúpna cena uhradená, ak Spotrebiteľ písomne nepožiada Predávajúceho, aby vrátil kúpnu cenu na iný účet; alebo
 1. Spotrebiteľ cenu tovaru uhradil na dobierku podľa článku V. bod 1 písm. b), kúpna cena bude Spotrebiteľovi vrátená na účet, ktorý uvedie v odstúpení od Zmluvy alebo Predávajúceho o ňom informuje neskôr v písomnej podobe. Číslo účtu uvedené v predchádzajúcej vete uvádza Spotrebiteľ výlučne v elektronickej podobe.
 1. Platby, ktoré má Predávajúci vrátiť Spotrebiteľovi podľa článku VII. bod 17. týchto VOP Predávajúci zníži o dodatočné náklady na doručenie tovaru, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim (dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný zo strany Predávajúceho).
 1. Ak v zmysle týchto VOP a Zákona Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy platne, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so Zmluvou, ak taká existuje.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred doručením tovaru, ak nastane taká skutočnosť mimo kontroly Predávajúceho, že nebude možné Spotrebiteľovi dodať objednaný tovar za podmienok stanovených v objednávke a/alebo v týchto VOP. O tejto skutočnosti bude Predávajúci bezodkladne informovať Spotrebiteľa e-mailom alebo telefonicky na e-mail a/alebo telefónnom čísle, ktoré Spotrebiteľ uviedol v objednávkovom formulári. V lehote 14 (štrnástich) dní po odstúpení od Zmluvy Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od Spotrebiteľa na základe Zmluvy, alebo v súvislosti s ňou prijal.

Článok VIII.
Záruka a reklamácie
 1. Na všetok tovar zakúpený na Webstránke, poskytuje Predávajúci Spotrebiteľovi záruku v trvaní 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru Spotrebiteľom definovaným v článku VII. bod 1 VOP.
 1. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Spotrebiteľ tovar nemohol používať z dôvodu jeho záručnej opravy.
 1. Spotrebiteľ je povinný pri prevzatí tovaru tovar dôkladne prezrieť a skontrolovať. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) je Spotrebiteľ povinný bez zbytočného odkladu uplatniť u Predávajúceho reklamáciu spôsobom podľa článku VIII bod. 7 VOP. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti tovaru, Predávajúci nebude prihliadať.
 1. Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), je Spotrebiteľ povinný uplatniť spôsobom podľa článku VIII bod 7 VOP bez zbytočného odkladu po tom, ako takúto vadu na tovare zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
 1. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré na tovare vznikli:
 1. mechanickým poškodením tovaru Spotrebiteľom;
 1. použitím tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu;
 1. iným, ako bežným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;
 1. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo použitím v rozpore s podmienkami použitia výrobcu tovaru, všeobecnými zásadami alebo technickými normami;
 1. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
 1. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením
 1. úpravou tovaru zo strany iného subjektu ako je Predávajúci alebo ním poverená osoba (napr. poškodenie okuliarového rámu spôsobené iným subjektom v procese zabrúsenia šošoviek dodaných subjektom odlišným od Predávajúceho do okuliarového rámu dodaného Predávajúcim).
Záruka sa nevzťahuje ani na tovar, ktorý má vady, ak o takejto vade Spotrebiteľ vedel pred prevzatím tovaru, resp. bol na ňu Predávajúcim upozornený alebo mu z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny tovaru.
Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním.
 1. Zdravotné komplikácie, najmä alergické reakcie Spotrebiteľa spôsobené a/alebo vyvolané tovarom, dodaným Predávajúcim sa nepovažujú za vadu tovaru. Reklamáciu tovaru z uvedeného dôvodu Predávajúci vyhodnotí ako neoprávnenú.
 1. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu tovaru nasledovným spôsobom:
 1. vyplnením reklamačného formulára zverejneného na Webstránke Predávajúceho dostupného na https://eyerim.sk/warranty-claim - v uvedenom prípade je Spotrebiteľ povinný vyplniť všetky požadované údaje v reklamačnom formulári, inak nie je možné reklamačný formulár úspešne Predávajúcemu odoslať
 1. spísaním reklamácie formou reklamačného listu a zaslaním poštou na adresu sídla Predávajúceho alebo e-mailom na adresu [email protected] v uvedenom prípade musí písomná reklamácia obsahovať všetky relevantné informácie týkajúce sa reklamovaného tovaru a objednávky, predovšetkým meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail Spotrebiteľa číslo objednávky a dátum kedy bol tovar Spotrebiteľovi doručený, označenie reklamovaného tovaru, (napr. výrobným číslom) popis závady na reklamovanom tovare, preferovaný spôsob vybavenia reklamácie, podľa článku VIII bod 16 VOP.
 1. V prípade, ak je reklamačný list v zmysle článku VIII. bod 7. písm. b) VOP neúplný (najmä nečitateľný, nejasný, nezrozumiteľný, neobsahuje požadované dokumenty a pod.) Predávajúci e-mailom vyzve Spotrebiteľa na doplnenie reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia doplneného reklamačného listu zo strany Spotrebiteľa.
 1. Ak Spotrebiteľ nedoplní reklamačný list v zmysle článku VIII. bod 7. písm. b) VOP bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia výzvy podľa článku VIII. bod 8 VOP, bude táto reklamácia považovaná za neopodstatnenú.
 1. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, ak si Spotrebiteľ u Predávajúceho objednal tovar (napríklad okuliarový rám), ktorý bol následne doplnený o iný tovar, ktorý nebol zakúpený u Predávajúceho (napríklad okuliarové šošovky), Spotrebiteľ je povinný tovary oddeliť a doručiť Predávajúcemu reklamovaný tovar bez tovaru zakúpeného u tretej osoby. Dňom doručenia reklamovaného tovaru spolu s dokumentami a informáciami podľa článku VIII. bod 7 VOP začne Predávajúcemu plynúť lehota na vybavenie reklamácie Spotrebiteľa.
 1. Po uplatnení reklamácie niektorým zo spôsobov uvedených v článku VIII. bod 7. písm. a) alebo b) VOP, Predávajúci doručí Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v reklamácii, potvrdenie o registrácii reklamácie a informácie o doručení reklamovaného tovaru Predávajúcemu. Reklamovaný tovar doručuje Spotrebiteľ priamo na korešpondenčnú adresu Predávajúceho.
 1. Ak si Spotrebiteľ objedná viac tovarov, ktoré sú dodané v jednom celku, nároky z vád týkajúce sa jedného z týchto tovarov nespôsobujú, že by mal Spotrebiteľ nároky z vád aj k ostatným tovarom bez vád.
 1. Reklamácia bude vybavená iba vo vzťahu k vadám a tovarom, ktoré Spotrebiteľ označil pri uplatnení reklamácie.
 1. Po riadnom uplatnení reklamácie Spotrebiteľom, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie podľa článku VIII. bod 7 VOP a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické ohodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, avšak vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu reklamovaného tovaru Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto článku začínajú plynúť odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim, najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie reklamovaného tovaru. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie je Spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
 1. V prípade, ak Predávajúci reklamáciu Spotrebiteľa vyhodnotí ako oprávnenú, avšak z objektívnych príčin nevie túto vybaviť do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej uplatnenia Spotrebiteľom, túto skutočnosť písomne oznámi Spotrebiteľovi a požiada ho o udelenie súhlasu s predĺžením lehoty na vybavenie reklamácie. Dĺžku tejto lehoty určuje Predávajúci. Predávajúci žiada Spotrebiteľa, aby sa vyjadril k jeho žiadosti o predĺženie lehoty na vybavenie reklamácie. Ak Spotrebiteľ Predávajúcemu neudelí súhlas na predĺženie lehoty na vybavenie reklamácie, má právo odstúpiť od Zmluvy.  ;
 1. Na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z nasledujúcich práv si uplatní, Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie Spotrebiteľa:
 1. ak ide o odstrániteľnú vadu:
 1. Predávajúci vadu bez zbytočného odkladu, včas a riadne odstráni; alebo
 1. vadný tovar alebo súčasť tovaru, ak sa vada týka iba takejto súčasti, Predávajúci na žiadosť Spotrebiteľa vymení, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady; alebo
 1. vadný tovar alebo súčasť tovaru, ak sa vada týka iba takejto súčasti, Predávajúci na základe vlastného rozhodnutia vymení v prípade, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti;
 1. ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady alebo o odstrániteľnú vadu, pre ktorú Spotrebiteľ nemôže tovar riadne užívať z dôvodu, že sa vada opakuje alebo má tovar väčší počet vád:
 1. Predávajúci tovar vymení; alebo
 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy;
 1. ak ide o neodstrániteľné vady tovaru, Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.
 1. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, v prípade výmeny tovaru začne na nový tovar plynúť záručná doba odo dňa prevzatia takéhoto nového tovaru.
 1. V prípade, že Predávajúci nemôže postupovať podľa článku VIII. bod 16 písm. b) sekcia (i) VOP z dôvodu, že reklamovaný tovar už nie je dostupný (napr. sa už prestal vyrábať), a teda jeho výmena nie je možná, Predávajúci vybaví reklamáciu Spotrebiteľa poskytnutím dodatočnej zľavy na takýto tovar. Ak Spotrebiteľ nemá záujem na poskytnutí dodatočnej zľavy podľa predchádzajúcej vety, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
 1. Ak reklamáciu tovaru uplatní Spotrebiteľ:
 1. počas prvých 12 (dvanástich) mesiacov od kúpy tovaru, Predávajúci môže reklamáciu Spotrebiteľa zamietnuť len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia Predávajúci od Spotrebiteľa nebude vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie poskytne Predávajúci Spotrebiteľovi najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa vybavenia reklamácie;
 1. po 12 (dvanástich) mesiacoch od kúpy a Predávajúci takúto reklamáciu zamietol, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže Spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ zašle výrobok na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 (štrnástich) dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 1. Predávajúci týmto Spotrebiteľa riadne poučil o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622 (článok VIII. bod 16. písm. a) vyššie) a z §623 (článok VIII. bod 16. písm. b) a písm. c) VOP vyššie) zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník "). Uzatvorením Zmluvy Spotrebiteľ potvrdzuje, že mal možnosť prečítať si podmienky reklamácie tovaru.
 1. O vybavení reklamácie bude Predávajúci Spotrebiteľa informovať e-mailom, telefonicky a/alebo písomne formou listu a zároveň mu o reklamácii vydá písomný doklad najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorého súčasťou je aj Osobitný tovar, dodaný treťou stranou, t.j. nie Predávajúcim (napr. okuliarový rám s dioptrickými šošovkami s hodnotou dioptrie) reklamáciu takéhoto tovaru uplatní Spotrebiteľ u Predávajúceho tak, že mu doručí výlučne reklamovaný tovar zakúpený u Predávajúceho, oddelený od Osobitného tovaru (napr. okuliarový rám oddelený od dioptrických šošoviek s hodnotou dioptrie). Nároky uvedené v článku VIII. bod 16. a bod 18. VOP platia obdobne. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku VIII. bod 18. VOP má Spotrebiteľ nárok na vrátenie kúpnej ceny reklamovaného tovaru.
 1. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorého súčasťou je aj Osobitný tovar, dodaný Predávajúcim (napr. okuliarový rám s dioptrickými šošovkami s hodnotou dioptrie), reklamáciu takéhoto tovaru a/alebo Osobitného tovaru uplatní Spotrebiteľ u Predávajúceho tak, že mu doručí reklamovaný tovar ako celok (napr. okuliarový rám spolu s dioptrickými šošovkami s hodnotou dioptrie). Nároky uvedené v článku VIII. bod 16. a bod 18. VOP platia obdobne. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku VIII. bod 18. VOP má Spotrebiteľ nárok na vrátenie kúpnej ceny tovaru, ktorý bol predmetom reklamácie. Tovar, ktorý nie je dotknutý reklamáciou, Predávajúci odovzdá Spotrebiteľovi po vybavení reklamácie. Kúpnu cenu tovaru, ktorý nie je dotknutý reklamáciou (napr. v prípade reklamácie dioptrických šošoviek s hodnotou dioptrie zakúpených u Predávajúceho, ktoré sú súčasťou okuliarového rámu, zakúpeného u Predávajúceho, Predávajúci vracia v prípade odstúpenia od Zmluvy len cenu reklamovaného tovaru, t.j. dioptrických šošoviek s hodnotou dioptrie) Predávajúci nevracia.Článok IX.
Ochrana osobných údajov
 1. Osobné údaje Spotrebiteľa bude Predávajúci spracúvať za podmienok stanovených v Zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré sú stanovené tu: https://eyerim.sk/privacy_policy/. Týmto spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov.


Článok X.
Podávanie sťažností a podnetov
 1. Spotrebiteľ je oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: [email protected].
 1. O posúdení podnetu alebo sťažnosti bude Predávajúci informovať Spotrebiteľa e-mailom na adrese uvedenej v sťažnosti.

Článok XI.
Ilustračné obrázky a virtuálne zrkadlo
 1. Uzatvorením Zmluvy Spotrebiteľ berie na vedomie, že obrázky a fotky tovarov na Webstránke, sú ilustračné.
 1. Predávajúci ponúka Spotrebiteľovi na svojej Webstránke možnosť prirovnať si ilustračný obrázok tovaru k jeho fotografii prostredníctvom virtuálneho zrkadla Magic Mirror. Spotrebiteľ berie na vedomie, že obrázky tovarov vo virtuálnom zrkadle Magic Mirror sú iba ilustračné a veľkosťou sú prispôsobené tvári.

Článok XII.
Darčekové poukazy
 1. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Spotrebiteľovi darčekový poukaz v nominálnej hodnote zvolenej Spotrebiteľom, ak mu Spotrebiteľ uhradí kúpnu cenu darčekového poukazu, ktorá sa rovná jeho nominálnej hodnote (ďalej len "Darčekový poukaz "). Darčekový poukaz platí len na území Slovenskej republiky a len počas doby platnosti uvedenej v článku XII. bod 4. VOP.
 1. Použitie Darčekového poukazu spočíva v úhrade kúpnej ceny tovaru a/alebo tovarov tak, že nominálna hodnota Darčekového poukazu sa započítava na cenu tovaru a/alebo tovarov, za ktorý alebo ktoré sa uplatňuje.
 1. Spotrebiteľ berie na vedomie, že:
 1. Darčekový poukaz nie je vymeniteľný za peniaze alebo inú hotovosť,
 1. Darčekový poukaz možno použiť len jedenkrát a na jednu objednávku,
 1. z Darčekového poukazu Predávajúci nevydáva nespotrebovanú nominálnu hodnotu,
 1. na jednu objednávku možno použiť len jeden Darčekový poukaz a jeden zľavový kupón,
 1. Darčekový poukaz nie je možné vymeniť za Darčekový poukaz s inou dobou platnosti,
 1. Darčekový poukaz nemožno kombinovať s iným Darčekovým poukazom a/alebo zľavovým kupónom,
 1. na kúpu Darčekového poukazu nemožno použiť zľavový kupón,
 1. Darčekový poukaz možno zakúpiť len ako samostatný tovar v rámci jednej objednávky,
 1. minimálna hodnota objednávky pre ktorú sa má použiť Darčekový poukaz musí byť vyššia ako nominálna hodnota Darčekového poukazu.
 1. Darčekový poukaz platí po dobu platnosti uvedené priamo na Darčekovom poukaze. Doba platnosti Darčekového poukazu nemôže byť predĺžená. Po uplynutí platnosti Darčekového poukazu, kúpna cena Darčekového poukazu prepadá v celom rozsahu v prospech Predávajúceho.
 1. V prípade, ak kúpna cena tovaru, ktorý je predmetom objednávky Spotrebiteľa, prekračuje nominálnu hodnotu použitého Darčekového poukazu, Spotrebiteľ je povinný doplatiť rozdiel medzi kúpnou cenou tovaru, ktorý je predmetom objednávky a nominálnou hodnotou použitého Darčekového poukazu. Spôsob doplatenia rozdielu podľa prvej vety vyberá Spotrebiteľ, pričom primerane sa použijú ustanovenia článku V. bod 1 VOP.
 1. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie Darčekového poukazu v prípade porušenia ustanovení článku XII. bod 3. písm. b), d), f) až i) a v prípade, ak Darčekový poukaz je po dobe platnosti.
 1. V prípade odstúpenia od Zmluvy a následného vrátenia tovaru, ktorého kúpna cena bola uhradená Darčekovým poukazom Predávajúcemu, Predávajúci vráti Spotrebiteľovi celkovú kúpnu cenu takéhoto tovaru vo forme nového Darčekového poukazu, ktorého platnosť je uvedená priamo na Darčekovom poukaze. Ak kúpna cena vráteného tovaru bola Spotrebiteľom uhradená spôsobom podľa článku XII. bod 5. VOP, Predávajúci vráti Spotrebiteľovi ním doplatený rozdiel medzi kúpnou cenou tovaru, ktorý bol predmetom objednávky a nominálnou hodnotou použitého Darčekového poukazu spôsobom podľa článku VII. bod 17 VOP.

Článok XIII.
Recenzie
 1. Predávajúci uverejňuje na Webstránke recenzie len od tých zákazníkov, ktorí si v minulosti skutočne zakúpili tovar od Predávajúceho. Na tento účel Predávajúci zaviedol opatrenie v podobe overenia e-mailovej adresy osoby poskytujúcej recenziu s osobou, ktorá v minulosti zakúpila tovar u Predávajúceho. V prípade, že sa e-mailová adresa nezhoduje a osoba poskytujúca recenziu inak nepreukáže, že tovar u Predávajúceho zakúpila, takúto recenziu Predávajúci nezverejní.


Článok XIV.
Radenie tovaru na webstránke a stanovenie cien tovaru
 1. Predávajúci tiež používa remarketingové nástroje založené na vyhodnotení správania a preferencií Spotrebiteľa na zobrazenie a zoradenie jednotlivých tovarov na Webstránke.
 1. Ceny tovarov na Webstránke Predávajúceho sa vypočítavajú na základe automatizovaných nástrojov a algoritmov, ktoré zohľadňujú správanie Spotrebiteľa.


Článok XV.
Kampane a propagačné akcie
 1. Predávajúci realizuje tiež množstvo osobitných marketingových kampaní a propagačných akcií (ďalej len "Špeciálne kampane"), ktoré sa riadia osobitnými pravidlami, odlišnými od týchto VOP.
 1. Spotrebiteľ je v prípade Špeciálnej kampane vždy vopred, riadne upovedomený o platných podmienkach vzťahujúcich sa na Špeciálne kampane.
 1. Podmienky vzťahujúce sa na Špeciálne kampane majú prednosť pred týmito VOP.


Článok XVI.
Riešenie sporov
 1. Ak Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak však Predávajúci Spotrebiteľovi, aj napriek jeho žiadosti o nápravu, odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 1. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 1. Na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu môže Spotrebiteľ využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Článok XVII.
Kontaktné údaje
 1. Kontaktné údaje Predávajúceho:

adresa na doručovanie: Michalská 389/20, 811 03 Bratislava, Slovenská republika

adresa elektronickej pošty: [email protected]

telefónne číslo: +421 232 195 370
 1. Kontaktné údaje orgánu dozoru a dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Odbor výkonu dozoru

adresa na doručovanie: Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1

telefónne číslo: 055/622 07 81, 055/622 76 55


Článok XVIII.
Všeobecné ustanovenia
 1. Tieto VOP nadobúdajú voči Spotrebiteľovi účinnosť dňom uzatvorenia Zmluvy.
 1. Právne vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli uzavretím Zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom sa spravujú najmä Občianskym zákonníkom a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
 1. Predávajúci je oprávnený jednostranne kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto VOP. Na vzťah medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim sa aplikujú VOP platné a účinné v čase uzatvorenia Zmluvy.
 1. Ak je niektoré ustanovenie týchto VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto tohto ustanovenia sa použije ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému alebo neefektívnemu ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP. Na ustanovenia týchto VOP sa v prípade pochybností hľadí skôr ako na platné než ako na neplatné.
 1. Spotrebiteľ potvrdzuje, že sa s týmito VOP riadne oboznámil, ich obsahu porozumel, a bezvýhradne s nimi súhlasí a akceptuje ich.
 1. Tieto VOP sú platné a účinné od 1.3.2024